Wedstrijdreglement

2019

Wedstrijdreglement

2020

Art.1 Plaats en datum.
De wedstrijden worden gehouden op de clubvijver “De Borg” op de datums voorzien in de wedstrijdkalender 2020.
Bij onvoorziene omstandigheden kan het bestuur hieraan wijzingen aanbrengen of wedstrijden onderbreken.
Een wedstrijd die onderbroken wordt en waarvan de duurtijd meer dan de helft versteken is wordt als geldig verklaart en telt de uitslag op het moment van de onderbreking.
Wedstrijden die onderbroken worden zullen niet meer hervat worden. Deze worden naar een latere datum verschoven.

Art.2 Deelname.
Ieder lid mag deelnemen aan de vrije en clubwedstrijden.
Na de 3° clubwedstrijd zijn er geen inschrijvingen meer mogelijk om deel te nemen aan de clubwedstrijden (max. 55 plaatsen).
Voor de vrije wedstrijden dient men zich persoonlijk op de dag van de wedstrijd aan te melden.
Deelnemers moeten in het bezit zijn van een visverlof uitgereikt door de VZW vissersclub “Vermaak Na Arbeid” Neeroeteren.
De deelnemer dient zijn deelname te bevestigen aan de inschrijvingstafel de dag van de wedstrijd vanaf twee uur voor het begin van de wedstrijd.
Veteranen die niet kunnen deelnemen aan een vrijdagwedstrijd dienen zich af te melden ten laatste op donderdag voor 12.00 uur.
Reserves kunnen dan alsnog verwittigd worden.
Bij koppelwedstrijden moet de ploeg bestaan uit twee vissers. Slechts één visser is niet meer toegelaten
Bij trio koppelwedstrijden moet de ploeg bestaan uit drie vissers. Twee of slechts één visser is niet meer toegelaten.

Art.3 Kennisname van het reglement.
Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en stipt na te leven.

Art.4 Aanvang en duur van de wedstrijden.
Iedere clubwedstrijd duurt 3 uur 30 min (zonder onderbreking). Aanvang: 14 u 30 – einde 18 u 00 uur.
Voor de vrije wedstrijden gelieve de kalender te raadplegen.
Het begin en het einde van de wedstrijd wordt aangeduid met een fluitsignaal van de wedstrijd-verantwoordelijke.

Art.5 Plaatsaanduiding.
Op de wedstrijddag gebeurd de plaatsaanduiding door loting.
De loting gebeurd onder toezicht van twee bestuursleden en stipt een uur voor de aanvang van de wedstrijd.
Voor clubwedstrijden is dit 13.30 uur.
War betreft de onderlinge afstand zal er rekening gehouden worden met het aantal deelnemers.
De afstand moet gerespecteerd worden.
Er wordt in 5 sectoren gevist.
Er mag enkel naast elkaar gevist worden, mits gegronde medische reden.

Art.6 Voederen en aas.
Er mag alleen gevist worden met gele en witte mais, hennep, tarwe, witte maden en regenwormen.
Er mag gevoerd worden met stopjes. Enkel stopjes gekocht bij onze club mogen gebruikt worden.
Met stopjes mag er op geen enkele manier gevist worden. Dit is totaal verboden.
Al het andere is verboden.
Het voer mag niet gemalen worden en moet in zijn oorspronkelijke staat gebruikt worden.
Stopjes mogen niet gebroken, vermalen of geweekt worden.
Kleurstoffen en chemische producten zijn ten strengste verboden.
Rode maden zijn verboden.
Het is ten strengste verboden te vissen met de vlok.
Het is verboden te kuppen.
Het bestuur zal beslissing nemen als er twijfels bestaan.
Het visvoer is beperkt tot maximum 4 potjes en een klein potje voor regenwormen.
Deze door de club voorgeschreven potjes zijn verkrijgbaar in het clubhuis tegen betaling.

Art.7 Het materiaal en visplaats.
Er mag maar gevist worden met een handlijn, voorzien van een enkele haak.
Vissen met elastiek is toegestaan.
Werphengel is niet toegestaan.
De lengte van de stok is maximum 10 m. De maximum lengte van de stok met draad is 15 m.
Er mag enkel gevist worden met haken zonder weerhaak met een maximum haakmaat van 10.
Dit wil zeggen dat haakmaten vanaf 10 zijn toegelaten (10,12,14 enz.).
Weerhaak dichtknijpen is niet toegestaan.
De breedte van de haak is beperkt tot 7 mm.
Voorbeeld: Haken van maat 10, 12 ….. met een breedte van meer dan 7 mm zijn niet toegelaten.

Een hair en alle andere hulpmiddelen zijn verboden.
De dobber mag niet kleiner of lichter zijn dan 0,5 gr.
Schepnet en leefnet zijn verplicht. Alle gevangen vis moet zich in een leefnet bevinden.
Er mag maar 15 Kg vis per leefnet aanwezig zijn, bij meer vis dient men een tweede leefnet te gebruiken.
Er mag geen vis van het ene naar het andere net overgeplaatst worden.
Bij niet naleving van deze maatregel worden en maar 15 Kg gewogen (Tilt).
Het leefnet moet minimum 2 meter lang zijn.
Er mag niet met aas op het water gevist worden.
Er moet op de bodem gevist worden.
Het gebruik van het schepnet is verplicht.
Lepelen is ten strengste verboden.
Er moet gevist worden recht voor de visplaats. Schuinvissen links of rechts is verboden.
Aan de linker zijde van de visplaats mag er wel gevist worden met een hengel van maximum lengte van 3 meter.
Er mag gevist worden langs de kant op een maximum afstand van 30 cm van de oever.
Vissen langs de kant is enkel toegelaten tot aan de aangebrachte rode streep op de oeverplank.
Op plaats 28 en 48 mag er niet verder gevist worden dan 3 meter. Dit wil zeggen: onder de tip van de hengel van 3 meter.
Bij het vissen langs de kant mogen er geen stukken hengel bijgestoken worden tijdens of na het aanslaan van de vis.
Alle vissen dienen geschept te worden en alle vis dient met respect behandeld te worden.
Geen enkele vis mag nog onthaakt worden op de grond.
Wanneer het moeilijk is om de vis al zittende te onthaken MOET de vis onthaakt worden in een emmer of bak met water.
De vis loopt teveel verwondingen op tijdens het onthaken in de kiezel of gras.
Een onthaakmat is NIET toegelaten.
Alle leefnetten en schepnet dienen gespoeld te worden in de voorziene bakken met ontsmettingsmiddel en dit voor aanvang van de wedstrijd.
Bij de wedstrijden 3 M stok MOET gevist worden met een hengel van 3 meter lengte, dit recht voor de visser en ONDER de top.

Art.8 Toezicht en controle.
Controleer zelf je medevisser. Het bestuur kan niet alles zien. Alle ongeregeldheden dienen direct aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.
Alleen klachten ingediend tijdens de wedstrijd en voor het einde van de weging zijn geldig.

Art.9 Punten verdeling.
De puntentelling word bepaald door het meeste gewicht per sector.
Bij gelijke stand van gewicht en of punten, in of buiten de sector, gaat de laagste plaatsnummer voor.
De maat van de vis is onbeperkt.
De gevangen vis voor het fluitsignaal van de wedstrijd tellen niet mee en moeten zonder fout terug gezet worden.
De aangeslagen vis die vlak voor het eindsignaal aan de haak zit telt wel mee.

Art.10 Wegen en optellen der punten.
Het wegen en optellen van de gevangen vis gebeurd door twee bestuursleden in het bijzijn van de deelnemer.
De deelnemer dient op zijn plaats te blijven tot de wegers zich aanbieden.
Vissers die vroegtijdig stoppen zonder geldige reden komen niet in aanmerking voor de uitslag.
Deze wedstrijd zal dan ook niet meetellen voor het eindklassement.

Art. 11 Eindklassement.
Voor het opmaken van het eindklassement tellen alle wedstrijden mee. Er worden wel 2 val wedstrijden ingelast.
De uitreiking van de prijzen van de huldigingen zullen enkel gebeuren op het clubfeest of kunnen uiterlijk de dag erna afgehaald worden in het clubhuis.
Ieder lid die in aanmerking wil komen voor het eindklassement voor de clubwedstrijden moet minstens 7 clubwedstrijden mee vissen.
Voor de veteranen clubwedstrijden zijn dat 10 wedstrijden.

Art.12 Inschrijvingsgeld per wedstrijd.
Miniemen: 5 €             Junioren: 5 €                Senioren: 5 €               Veteranen: 5 €
Voor iedere wedstrijd zal er een prijzenpot voorzien zijn voor 1/3 van de deelnemers.

Art.13 Hulp aan derde.
Buiten de deelnemer mag niemand de handlijn bedienen, uitgezonderd bij eventuele materiaal pech kan hulp geboden worden maar niet door een toeschouwer.
Vis scheppen bij een andere deelnemer is toegelaten, indien er om gevraagd wordt.
Bezoekers dienen zich tenminste 2 meter van de deelnemer plaats te nemen.

Art.14 Overtredingen en boete.
Bij overtredingen van bovengenoemd reglement, wordt de overtreder met uitsluiting beboet en krijgt 30 punten.
Deze wedstrijd telt dan ook mee voor het eindklassement en kan niet beschouwt worden als een valwedstrijd.
Bij herhaling zal de deelnemer niet meer aan de wedstrijden mogen deelnemen.

Art.15 Hinderen.
Deelnemers mogen elkaar niet hinderen : niet voor, na of tijdens de wedstrijden.
Bij eventuele klachten, de wedstrijdverantwoordelijke onmiddellijk verwittigen.
Het is verboden om met de handlijn te gaan wandelen tijdens de wedstrijd.

Art.16 Sectorenvissen.
De sectoren worden verdeeld door de bestuursleden. Deze beslissen dus welke nummering er gebruikt wordt.
Indien men niet aanwezig is op de wedstrijd zal de eerste of tweede valwedstrijd ingezet worden.
Indien deze reeds gebruikt is zullen er 15 punten bij de telling komen per gemiste wedstrijd.
Er worden punten gegeven per sector.
Voor het gewicht, degene met het meeste gewicht = de minste punten.
Degene met de minste punten in de sector wint de sector.
Voor het eindklassement telt de gewonnen sectorplaats.

Art.17 Let op.
Er mag alleen op de bodem gevist worden.
Al het lood mag niet meer dan 30 cm van de haak geplaatst worden.
Draaibout wordt als lood geteld en schuiflood mag niet als bovenste lood gebruikt worden.
Het is verboden met een voorgelode pen te vissen.
Weerhaken en dichtgeknepen weerhaken zijn verboden.
Vissen met stopjes is verboden, voeren is toegelaten.
De leefnetten moeten ingeworpen worden voor de visplaats of links en rechts van de visplaats.
Links en rechts mag het uiteinde van het leefnet niet verder liggen dan een meter van de visplaats
(hindering visser links of rechts).
Laat visdraad niet meer rondslingeren op de oever. Watervogels raken verstrikt in de visdraad.
Het grasmachine heeft eveneens te lijden aan deze achtergelaten draad wat alleen maar zorgt voor onnodige kosten.

Art.18 Wat verstaan we onder slepend vissen en halfwater vissen!
Slepend vissen en halfwater vissen zijn verboden.
Wanneer men voert, vervolgens ingooit, terug ophaalt, nogmaals voert en terug ingooit (enz.) is bewust boven of halfwater vissen.
De dobber mag niet volledig uit het water komen bij het lokken, of bewegen van het aas.
We voeren als de dobber op zijn plaats ligt.
We vissen aan of op de bodem.
Wanneer men met een lange stok vist, werpt men in. Vervolgens zo snel mogelijk delen bijsteken.
Aas uit het water heffen en ingooien op de plaats waar men wil vissen. Niet een meter voor of achter de visplaats  ingooien en vervolgens aas slepen naar de visplaats. Dit beschouwen we als slepen!
Naar links of rechts slepen is eveneens verboden.
Men mag een tikje aan de dobber geven om het aas in beweging te brengen.
Het omhoog halen van het aas, terug laten zakken, terug ophalen en laten zakken (enz.) wordt eveneens beschouwd als slepend vissen.